rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

Εργαλεία κινητοποίησης & δικτύωσης των ΚοινΣΕπ

\r\n\r\n

Η οργανωμένη δικτύωση και οι ανταλλαγές του χώρου της κοινωνικής οικονομίας, των κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και όλων των ωφελούμενων από αυτή τη διαδικασία συλλογικών οργανώσεων και όλων όσων αλληλέγγυα συνεισφέρουν αποτελεί ένα ιδιαίτερο κοινωνικό κεφάλαιο προς αξιοποίηση.

\r\n\r\n

Το βασικό προτεινόμενο εργαλείο της δράσης είναι η οργανωτική δομή των Περιφερειακών »Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων» για τη δικτύωση οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και κοινωνικών επιχειρήσεων για τη στήριξη των ΚοινΣΕπ και των άλλων κοινωνικών επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

\r\n\r\n

Αυτό που πρέπει να οριστεί εξ αρχής είναι ότι ένας μηχανισμός δικτύωσης και οργάνωσης οφείλει να εξυπηρετεί το σύνθετο έργο της κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων και της δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων από όλες τις πλευρές – πολίτες, καταναλωτές, επαγγελματίες, παραγωγούς, κοινωνικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

\r\n\r\n

Παράλληλα, η κινητικότητα όλων των συντελεστών της κοινωνικής οικονομίας συντελεί στη συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου, στη συγκέντρωση επενδυτικού κεφαλαίου και στη διάχυση γνώσης με τελικό στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

\r\n\r\n

Με αυτή την έννοια μπορεί η σύνθεση του κοινωνικού κεφαλαίου που σημαίνει κοινωνική ευθύνη – συνεργασία και υψηλή συνειδητότητα στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων να θεωρηθεί η βάση και ο κινητήριος μοχλός της επιτυχίας ενός στρατηγικού σχεδίου και μηχανισμού στήριξης της κοινωνικής οικονομίας και των ΚοινΣΕπ στην Ελλάδα.

\r\n\r\n

Με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορεί να ενισχυθεί η διεύρυνση της συμμετοχικότητας στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στην παραγωγή. 

\r\n\r\n

Επίσης, με αυτό τον τρόπο μπορούν να προβληθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να δημιουργηθούν κίνητρα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε τομείς που παραμένουν αδρανείς.

\r\n\r\n

Με το σκεπτικό ότι κοινωνική επιχειρηματικότητα χωρίς την ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηματικού υποκειμένου δε γίνεται να αναπτυχθεί και το υποκείμενο αυτό δεν μπορεί να υποκατασταθεί κατά πλειοψηφικό ποσοστό από φορείς άλλου σκοπού, κρατικές, δημοτικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα κίνητρα πρέπει να αναζητηθούν από τη διαύγαση των σχέσεων μεταξύ κοινωνικής επιχείρησης και συμπραττόντων εταίρων.

\r\n\r\n

Το προφίλ του κοινωνικού επιχειρηματία διαφέρει στα κίνητρα και τους στόχους από το προφίλ του συμβατικού επιχειρηματία κι αυτό πρέπει να αναδειχθεί, καθώς και τα ηθικά κίνητρα του κοινωνικού επιχειρηματία. 

\r\n\r\n

Το υποκείμενο της επιχειρηματικότητας σ’ αυτό τον τομέα δεν μπορεί να είναι παρά οι συνεταιριστές, τα ιδρύματα, οι συλλογικοί κοινωνικοί φορείς και όλοι όσοι είναι διατεθιμένοι να επενδύουν σε μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

\r\n\r\n

Είναι απαραίτητη λοιπόν η σαφής διάκριση μεταξύ κυρίων δικαιούχων προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας και των άλλων συμβαλλομένων εταίρων από τον πρώτο και δεύτερο τομέα. Κι αυτό είναι ένα σοβαρό θεσμικό πρόβλημα στην Ελλάδα.

\r\n\r\n

Διότι η σύγχυση που επικρατεί σ’ αυτό το πεδίο και τα ισχυρότερα οργανωμένα lobbies του κράτους και των ιδιωτικών επιχειρήσεων απομυζούν μεγάλο μέρος από τους διαθέσιμους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με αποτέλεσμα τη μείωση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της πραγματικής κοινωνικής οικονομίας που αντιπροσωπεύεται από τις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.

\r\n\r\n

Αυτό σημαίνει μείωση των κινήτρων και αποθάρρυνση της πραγματικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

\r\n\r\n

Η συγκέντρωση χρηματικού κεφαλαίου για επενδύσεις, που είναι ένας από τους βασικούς όρους της αποτελεσματικής επιχειρηματικότητας, επειδή εδώ δεν υπάρχει το κίνητρο του κέρδους για τον κοινωνικό επιχειρηματία, θα πρέπει εν πολλοίς να υποκατασταθεί από τη συγκέντρωση κοινωνικού και ηθικού κεφαλαίου, αμοιβαίας κοινωνικής εμπιστοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

\r\n\r\n

Η δημιουργία προφανώς ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος ενός »βιότοπου της κοινωνικής οικονομίας» προϋποθέτει ασφαλώς εργαλεία και μεθοδολογίες δικτύωσης τα οποία πρέπει να οριοθετηθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνικής δικτύωσης με ισχυρά ηθικά κίνητρα και με ευρεία συμμετοχή.

\r\n\r\n

1ον  Οργανωτική δικτύωση

\r\n\r\n

Η δομημένη συμμετοχή και τα κοινωνικά δίκτυα των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών που είναι ο καταλύτης και προπομπός της κοινωνικής οικονομίας. 

\r\n\r\n

Στην οριζόντια δικτύωση σε κάθε περιφέρεια συλλογικών οργανώσεων που ενδιαφέρονται και προωθούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα, όπως εθελοντικών ανθρωπιστικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών, καθώς και καταναλωτικών κινημάτων και οργανώσεων της γειτονιάς.

\r\n\r\n

Σε κοινωνικές συμπράξεις οι όποιες δημιουργούν γέφυρες εμπιστοσύνης και δικτύωσης μεταξύ καταναλωτικών οργανώσεων και οργανώσεων παραγωγών είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που περιορίζει το κόστος της διαμεσολάβησης και της γραφειοκρατίας υπέρ του πολίτη. .

\r\n\r\n

Οι κοινωνικές συμπράξεις πρωτοστατούν στη δημιουργία και υποστήριξη κοινωνικών παντοπωλείων, ιατρείων και κοινωνικών αγροκτημάτων και κοινωνικών αγορών.

\r\n\r\n

Οι σχέσεις τους επίσης με τα δίκτυα μπορούν επίσης να συμβάλουν στη διάχυση ενημέρωσης και τεχνογνωσίας και εν τέλει στη δημιουργία και στήριξη νέων ΚοινΣΕπ.

\r\n\r\n

2ον Κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις

\r\n\r\n

Οι κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις θα πρέπει να έχουν διαρκή θεσμικό χαρακτήρα και όχι μιας χρήσεως με συμπράττοντες φορείς οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δευτερευόντως με άλλους κρατικούς φορείς δεδομένης της εγγύτητας του ενδιαφέροντος της Τ.Α. και τη συμμετοχικότητα που μπορεί να επιτευχθεί σε τοπικό επίπεδο.

\r\n\r\n

Αυτό το επίπεδο δικτύωσης θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα »Σύμφωνο Συνεργασίας» σε κάθε περιοχή για την κοινωνική οικονομία μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αναλύεται στη σχετική δράση.

\r\n\r\n

3ον Διαδικτυακά εργαλεία δικτύωσης και ενημέρωσης 

\r\n\r\n

Τα διαδικτυακά εργαλεία δικτύωσης και ενημέρωσης που προτείνονται θα πρέπει να είναι σε αντιστοίχιση και αλληλεπίδραση με τα περιφερειακά δίκτυα των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, τις υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τις ομάδες στόχους ανέργων, ΑΜΕΑ, νέων, ομάδων απειλούμενων από την ανεργία.

\r\n\r\n

Να παρέχουν στοχευμένες πληροφορίες και διάδοση γνώσης για αυτές τις ομάδες και δίκτυα.

\r\n\r\n

Στόχος η άμεση και χρηστική ενημέρωση με ζητούμενο πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των ΚοινΣΕπ, την κοινωνική εμπειρία σ’ αυτό το πεδίο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν. 

\r\n\r\n

Αναφορικά με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των ΚοινΣΕπ και των Αναπτυξιακών Συμπράξεων ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός θεσμικού εργαλείου τοπικών και περιφερειακών εκθέσεων προϊόντων και υπηρεσιών φορέων κοινωνικής οικονομίας, συνεταιρισμών, πράσινης ανάπτυξης και βιολογικών προϊόντων.

\r\n\r\n

Αυτός ο θεσμός θα υπηρετείται από τις αναπτυξιακές συμπράξεις των δήμων και των κοινωνικών επιχειρήσεων σε κάθε περιφέρεια.

\r\n\r\n

Αυτές οι εκθέσεις θα συνενώνουν δράσεις κοινωνικών συμπράξεων, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, τοπικά προϊόντα ποιότητας, βιολογικά προϊόντα, δράσεις αγροτουρισμού – οικοτουρισμού και θα αναδεικνύουν κοινωφελή προγράμματα και υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία
\r\n Συντάχθηκε απο τον/την Olga Ipsilanti 
\r\n Τετάρτη, 03 Ιούλιος 2013 11:51

\r\n\r\n

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο έχοντας δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό σύστημα στο Internet για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας με portals, Δημοσιογραφία πολιτών και social media όπως: socialactivism.groikopress.groikoenergeia.grparatirititiokp.groikosocial.grerymanthos.eu,edo-mko.gr, προχωρά τώρα στην δημιουργία ενός συστήματος mentoring για την Κοινωνική Οικονομία.

\r\n\r\n

Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι πολλοί πλέον φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και κοινωνικές επιχειρήσεις ζητούν εξατομικευμένη ενημέρωση και τεχνογνωσία για την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

\r\n\r\n

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο δημιουργεί μια πρώτη λίστα προσώπων που θα υποστηρίζουν τον mentoring κοινωνικής οικονομίας πανελλαδικά με workshops και σεμινάρια σε συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

\r\n\r\n

Τα στελέχη αυτά έχουν ως εξής:

\r\n\r\n

Δημήτρης Μιχαηλίδης (Κεντρική Μακεδονία)

\r\n\r\n

Βασίλης Τακτικός (Αττική- Δυτική Ελλάδα)

\r\n\r\n

Βαγγέλης Σπινθάκης (Πελοπόννησος)

\r\n\r\n

Gabriela Scheiner (Δυτική Μακεδονία)

\r\n\r\n

Σκριάπας Κωνσταντίνος (Θεσσαλία)

\r\n\r\n

Καραζούπης Κωνσταντίνος (Θεσσαλία)

\r\n\r\n

Δρίτσας Γιώργος (Σαρωνικός)

\r\n\r\n

Βαρβιτσιώτης Δημήτρης (Δυτική Ελλάδα)

\r\n\r\n

Μπαϊρακτάρης Δημήτρης (Αττική)

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-8813760-1 κιν.: 6989865476

\r\n\r\n

Το δίκτυο social media Παρατηρητηρίου

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ανάπτυξης & διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά – Ο «θησαυρός» της ελληνικής γης

\r\n\r\n

Γράφει η Ελένη Πισιμίση

\r\n\r\n

Γεωπόνος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γ.Π.Α., M.Sc.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Η αυτοφυής χλωρίδα της Ελλάδας είναι από τις πλουσιότερες της Μεσογείου και των Βαλκανίων, στην χλωρίδα της Ελλάδας έχουν καταγραφεί 6.000 είδη. Από τα οποία 500-600 είναι αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και περισσότερα από 200 παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον. Τα σημαντικότερα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στην Ελλάδα είναι: η ρίγανη, ο βασιλικός, ο μάραθος, ο κρόκος, το φασκόμηλο, το θυμάρι, η λεβάντα, το χαμομήλι και το δίκταμο.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Η Ελλάδα είναι η 3η σε βιοποικιλότητα χώρα στον πλανήτη και είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών λόγω των ιδανικών εδαφοκλιματικών συνθήκών που διαθέτει. Επίσης, τα φαρμακευτικά φυτά μπορούν να καλλιεργηθούν σε όλες τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τέτοιες εκτάσεις υπάρχουν πολλές στη χώρα μας (περίπου το 44% της συνολικά καλλιεργήσιμης γης) στην οποία υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσής τους, προκειμένου να αποτελέσουν ένα σοβαρό συμπληρωματικό εισόδημα για τους κατοίκους της υπαίθρου. Επιπλέον, έχουν μικρές απαιτήσεις σε εισροές, παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες, αποτελούν ιδανικές καλλιέργειες για την εφαρμογή βιολογικών μεθόδων παραγωγής και έχει προοπτικές και εμπορικό ενδιαφέρον.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

http://www.oikopress.gr/index.php/2012-11-09-11-13-33/766-2013-07-03-12-22-47

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.