rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ

\r\n\r\n\r\n

\r\n\r\n\r\n

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

\r\n\r\n\r\n

\r\n\r\n\r\n

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

\r\n\r\n\r\n

\r\n\r\n\r\n

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
\r\n «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
\r\n ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 1
\r\n ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
\r\n Ιδρύεται στην Επαρχία Ελασσόνας δευτεροβάθμια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και έδρα την Ελασσόνα.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 2
\r\n ΣΚΟΠΟΙ
\r\n Οι σκοποί του Δικτύου είναι:
\r\n α. Η ενιαία εμφάνιση και η κοινή εκπροσώπηση όλων των σωματείων της Επαρχίας Ελασσόνας και των συλλόγων αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας (μη κυβερνητικές οργανώσεις) και ο συντονισμός και η υποβοήθηση της δράσης τους.
\r\n β. Η επαφή, η γνωριμία, η αλληλεγγύη, η ενότητα και συνεργασία των μελών των σωματείων και όλων των αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας για την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
\r\n γ. Η οργάνωση εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων (όπως σεμιναρίων, συνεδρίων, συναντήσεων, έκδοση εντύπων κλπ) για την ανάδειξη της Επαρχίας Ελασσόνας
\r\n δ. Η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των πολιτών και ιδιαίτερα της γυναίκας της Επαρχίας Ελασσόνας.
\r\n ε. Η μελέτη και η συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας, η υλοποίηση φιλανθρωπικών έργων και η υλική και ηθική βοήθεια συμπατριωτών, που έχουν ανάγκη από αυτήν.
\r\n στ. Η μελέτη και η συμβολή στην επίλυση των γενικότερων προβλημάτων της Επαρχίας Ελασσόνας (Γεωργία, Βιομηχανία, Οικοτεχνία, Τουρισμός, Υγεία, Μετανάστευση, Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Ιστοριογραφία, Λαογραφία, Λαϊκή Τέχνη, Λαϊκή Μουσική, Φυσικό Περιβάλλον κ.λ.π.).
\r\n ζ. Η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και των πρωτοβουλιών των νέων, συνεργαζόμενοι με φορείς και δίκτυα του εσωτερικού και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτισμού, παιδείας, αθλητισμού, περιβάλλοντος και κοινωνικής προσφοράς.
\r\n η. Η καθιέρωση ηθικού ή υλικού επαίνου στους διακριθέντες στον κοινωνικό , μορφωτικό , αθλητικό , πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τομέα.
\r\n θ. Η υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και προστασία τους από τον κοινωνικό αποκλεισμό.
\r\n ι. Η υποστήριξη, προώθηση και υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων και δράσεων σε περιοχές της Επαρχίας, της Ελλάδας και της υφηλίου.
\r\n ια. Η προώθηση και ο συντονισμός των ενεργειών για την ανταλλαγή μορφωτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων των συλλόγων – μελών, σε συνεργασία με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
\r\n ιβ. Η έρευνα, καταγραφή, μελέτη και παρουσίαση του πολιτιστικού, ιστορικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού υλικού και φυσικού πλούτου της Επαρχίας Ελασσόνας.
\r\n ιγ. Η έρευνα, καταγραφή και προβολή των τουριστικών, αρχαιολογικών και φυσικών τόπων της Επαρχίας Ελασσόνας.
\r\n ιδ. Η δραστηριοποίηση σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος.
\r\n ιε. Η υποστήριξη, προώθηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών, ανθρωπιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων, επιδοτούμενων ή μη, και η ενημέρωση και υποστήριξη των σωματείων – μελών για την ένταξη στα προγράμματα αυτά.
\r\n ιστ. Η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της συνείδησης της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και των υπολοίπων κρατών, για ανταλλαγή εμπειριών, για την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών.
\r\n ιζ. Η συμβολή στην εξοικείωση των πολιτών με την Κοινωνία της Πληροφορίας και τις Νέες Τεχνολογίες.
\r\n ιη. Η προβολή του ερασιτεχνικού αθλητισμού της Επαρχίας Ελασσόνας για την ενίσχυση του υγιούς αθλητικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 3
\r\n ΜΕΣΑ
\r\n Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και στα πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων του το Δίκτυο:

\r\n\r\n

α) Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες, τοπικούς φορείς, άλλα Δίκτυα με παρεμφερείς σκοπούς, ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς μελέτης και προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και με κάθε άλλο σχετικό και αρμόδιο φορέα για την επίτευξη των στόχων του.
\r\n β) Παρέχει τη βοήθειά του για την ίδρυση συλλόγων με όμοιους σκοπούς
\r\n γ) Παρέχει συμπαράσταση και ενημέρωση στα σωματεία – μέλη του
\r\n δ) Βρίσκεται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με όλα τα σωματεία – μέλη του
\r\n ε) Ως δευτεροβάθμιο όργανο ασκεί εποπτεία στα σωματεία – μέλη του, η οποία συνίσταται στο συντονισμό των ενεργειών τους, για την επίτευξη των σκοπών του, χωρίς όμως να επεμβαίνει στη διοικητική τους οργάνωση και λειτουργία, ούτε και στην οικονομική τους διαχείριση.
\r\n στ) Προβαίνει σε παραστάσεις και διαβήματα προς τις Κρατικές και άλλες αρχές.
\r\n ζ) Δημιουργεί λέσχες, βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις, διαλέξεις, ενημερωτικά σεμινάρια, εορτές, εκδρομές κ.λ.π.
\r\n η) Καθιερώνει υποτροφίες για τους αριστεύσαντες απόρους μαθητές και σπουδαστές και απονέμει βραβεία και τιμητικές διακρίσεις σε ιδιαίτερα διακεκριμένους συμπατριώτες και Σωματεία.
\r\n θ) Συγκροτεί επιτροπές ή ομάδες εργασίας από επιστήμονες και άλλους ειδικούς που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την μελέτη των προβλημάτων της Επαρχίας Ελασσόνας και των αποδήμων συμπατριωτών μας.
\r\n ι) Εκδίδει ενημερωτικά δελτία (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) και δημοσιεύει ιστοσελίδες.
\r\n ια) Συμμετέχει σε Διεθνείς, Πανελλήνιες ή Τοπικές εκδηλώσεις (συνέδρια, συμβούλια, σεμινάρια, εκθέσεις, κ.α.) σχετικές με τους σκοπούς της ή διοργανώνει ανάλογες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
\r\n ιβ) Αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς της.

\r\n\r\n

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 4
\r\n ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
\r\n Την κινητή και ακίνητη περιουσία του Δικτύου. αποτελούν όλα όσα βρίσκονται στην κατοχή του σήμερα, καθώς και όσα στο μέλλον προσφερθούν σε αυτό ή όσα αποκτηθούν από αυτό.
\r\n Η περιουσία του Δικτύου δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό του.
\r\n Σε περίπτωση διάλυσης του Δικτύου, η υπάρχουσα τότε περιουσία του θα διατεθεί σε κοινωφελή σκοπό προς όφελος όλης της Επαρχίας.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 5
\r\n ΠΟΡΟΙ
\r\n Οι πόροι του Δικτύου προέρχονται από:
\r\n α. Τα δικαιώματα εγγραφής των Σωματείων-μελών του.
\r\n β. Τις ετήσιες συνδρομές των Σωματείων-μελών του.
\r\n γ. Τα έσοδα από τις διάφορες δραστηριότητές του (εκδόσεις κ.α.).
\r\n δ. Τις προσόδους από τη περιουσία του.
\r\n ε. Τις επιχορηγήσεις κρατικών φορέων και Νομικών Προσώπων.
\r\n στ. Κάθε άλλη πρόσοδο (δωρεές, κληρονομίες, χορηγίες, διαφημίσεις, κ.α.), από οποιαδήποτε προέλευση που γίνεται δεκτή μετά από απόφαση του Δ.Σ.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 6
\r\n ΜΕΛΗ
\r\n α) Το Δίκτυο συγκροτούν νόμιμα αναγνωρισμένα και σε λειτουργία ευρισκόμενα σωματεία που έχουν έδρα τους την Επαρχία Ελασσόνας (με εξαίρεση τα επαγγελματικά σωματεία) και σωματεία αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας.
\r\n β) Η εγγραφή των Σωματείων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου ύστερα από αίτηση των Σωματείων στην οποία επισυνάπτονται:
\r\n 1) Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου περί προσχωρήσεως στο Δίκτυο, καθώς και καθορισμό του αντιπροσώπου του Σωματείου στο Δίκτυο.
\r\n 2) Αντίγραφο του καταστατικού του σωματείου
\r\n 3) Απόδειξη του Ταμία του Δικτύου περί καταβολής ποσού 30 ευρώ ως εισφορά εγγραφής, ποσό το οποίο διακρίνεται από την ετήσια συνδρομή του σωματείου στο Δίκτυο, με δυνατότητα αυξομείωσης του ποσού αυτού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
\r\n Το Σωματείο που εγγράφεται αποκτά δικαίωμα ψήφου αμέσως από την εγγραφή του, διά του αντιπροσώπου του.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 7
\r\n ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
\r\n Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Σωματείων-μελών του Δικτύου καθορίζονται ως εξής:
\r\n α) Όλα τα Σωματεία-μέλη του Δικτύου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις
\r\n β) Οποιαδήποτε διάκριση υπέρ ή κατά Σωματείου-μέλους θεωρείται παράπτωμα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου είναι υπεύθυνο και υπόλογο στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης.
\r\n γ) Τα Σωματεία-μέλη του Δικτύου δικαιούνται:
\r\n 1) να λαμβάνουν έγγραφη γνώση όλων των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της Διοίκησης του Δικτύου
\r\n 2) να λαμβάνουν έγγραφη γνώση του απολογισμού εσόδων και εξόδων, του προϋπολογισμού και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής
\r\n 3) να συμμετέχουν στις συζητήσεις και στις ψηφοφορίες των ετήσιων και ειδικών εκτάκτων συνελεύσεων του Δικτύου με τους ορισμένους, με τον τρόπο που καθορίζει το παρόν καταστατικό, αντιπροσώπους τους
\r\n 4) να αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις τους στις γενικές και ειδικές Συνελεύσεις του Δικτύου σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τις αρχές του Δικτύου για τη διατήρηση παντός πνεύματος πολιτισμού και συναδελφικότητας σε όλες τις εκδηλώσεις των μελών της.
\r\n δ) Οι υποχρεώσεις των Σωματείων-μελών του Δικτύου είναι:
\r\n 1) Να συμφωνούν με το καταστατικό του Δικτύου και να συντάσσονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσής του
\r\n 2) Να καταβάλλουν ανελλιπώς την ετήσια συνδρομή τους, η οποία ορίζεται με το παρόν στα 30 ευρώ, με δυνατότητα αυξομείωσής της από τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου
\r\n 3) Να αποφεύγουν κάθε πράξη ή παράλειψη που καθοιονδήποτε τρόπο αντίκειται στους σκοπούς του παρόντος καταστατικού ή μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δικτύου.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 8
\r\n ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
\r\n α) Κάθε Σωματείο-μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Δίκτυο ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ή όπως ορίζει το καταστατικό του, αφού καταβάλει τη συνδρομή μέχρι και τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο ζητείται η αποχώρησή του από το Δίκτυο.
\r\n β) Σωματείο-μέλος διαγράφεται από το Δίκτυο ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Δικτύου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του:
\r\n 1. Εάν η διαγωγή του είναι ανάρμοστη και επιβλαβής στα συμφέροντά και τους σκοπούς του Δικτύου
\r\n 2. Εάν δε συμμορφώνεται με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου
\r\n 3. Εάν καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του
\r\n Σωματείο-μέλος που διαγράφεται ή αποχωρεί, δε δικαιούται να αναλάβει τα εισελθέντα με οποιαδήποτε μορφή ποσά υπέρ του Δικτύου, επίσης δε δικαιούται να διεκδικήσει αποχωρώντας τίποτε από τα περιουσιακά στοιχεία του Δικτύου. Αντίθετα υποχρεούται στην καταβολή των καθυστερούμενων προς το Δίκτυο οφειλών.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 9
\r\n ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
\r\n Τα Όργανα Διοίκησης και Λειτουργίας του Δικτύου είναι:
\r\n Ι. Η Γενική Συνέλευση των Σωματείων-μελών.
\r\n ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
\r\n ΙΙΙ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
\r\n Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν δικαιούνται αντιμισθία.
\r\n Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωμα τους θεωρείται τιμητικό. Δικαιούνται όμως αποζημίωση για έξοδα κίνησης και διαμονής για τις εκτός έδρας τους μετακινήσεις και μόνο για υποθέσεις του Δικτύου, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 10
\r\n ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
\r\n Το κυρίαρχο σώμα του Δικτύου αποτελεί η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει Σωματείων-μελών. Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα Σωματεία που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και του έτους που διανύεται κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

\r\n\r\n

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες και αποτελούνται από τους διορισμένους νομίμως εκπροσώπους των Σωματείων-μελών, που είναι εγγεγραμμένα στη δύναμή της (ένας εκπρόσωπος ανά σωματείο-μέλος). Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση σωματείου από εκπρόσωπο άλλου σωματείου και οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου-μέλους. Η νομιμοποίηση των εκπροσώπων των σωματείων θα γίνεται με επικυρωμένο από το Σωματείο-μέλος αντίγραφο πρακτικού του διορισμού του εκπροσώπου.

\r\n\r\n

Οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται ετησίως εντός του 2ου τριμήνου του έτους.

\r\n\r\n

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται:
\r\n Α) Από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν αυτό κρίνει σκόπιμο.
\r\n Β) Με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 1/3 του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των Σωματείων. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
\r\n Γ) Με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου, στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση.

\r\n\r\n

Οι Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με ειδικές προσκλήσεις προ 10 ημερών προς τους αντιπροσώπους και κοινοποιούνται μέσω των Σωματείων και προαιρετικά με δημοσίευση στον τύπο. Στις προσκλήσεις αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα (δηλ. 50% + 1) των αντιπροσώπων. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση επαναλαμβάνεται αυτή σε 7 ημέρες με τον ίδιο τρόπο και κατά την οποία υπάρχει απαρτία αδιακρίτως του αριθμού των παρόντων αντιπροσώπων. Τη Γενική Συνέλευση – τακτική και έκτακτη – διευθύνει ο πρόεδρος του ΔΣ, απόντος δε αυτού ο αντιπρόεδρος.
\r\n Στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση εκλέγεται Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.
\r\n Οι διάφορες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (50%+1) και ταμειακά εντάξει μελών. Η ψηφοφορία για τα διάφορα θέματα (Μία ψήφος για κάθε Σωματείο-μέλος) γίνεται ή με ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας ή μυστική με ψηφοδέλτια, ανάλογα με την εκάστοτε απόφαση του Προεδρείου της Συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων που σαφώς ορίζει το Καταστατικό.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 11
\r\n ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
\r\n Το Δίκτυο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κατά τη Γενική Συνέλευση των εκλογών με μυστική ψηφοφορία για 3 χρόνια. Ο Γενικός Γραμματέας του Δικτύου και τουλάχιστον ένας αντιπρόεδρος πρέπει υποχρεωτικά να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Επαρχίας Ελασσόνας. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον τρία (3) πρέπει υποχρεωτικά να εκπροσωπούν σωματεία αποδήμων και τουλάχιστον τρία (3) να εκπροσωπούν σωματεία που έχουν την έδρα τους στην Επαρχία Ελασσόνας. Οι ανωτέρω περιορισμοί εφαρμόζονται στο βαθμό που υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός υποψηφίων.

\r\n\r\n

Εκλέκτορες και υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο οι διορισμένοι εκπρόσωποι των σωματείων-μελών. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους κατά σειρά ψήφους, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Κάθε εκλέκτορας έχει δικαίωμα μέχρι και 9 σταυρών προτίμησης. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος υποψηφίου και καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, το Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και τρία μέλη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, παραλαμβάνει μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή του με πρωτόκολλο τη διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποχωρεί, το ταμείο καθώς και την κινητή και ακίνητη περιουσία και τα τηρούμενα βιβλία του Δικτύου.

\r\n\r\n

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, τα δε αξιώματα τιμητικά και άμισθα. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των σωματείων-μελών εκπροσωπούν υποχρεωτικά τα σωματεία που τους διόρισαν για το διάστημα κατά το οποίο είναι μέλη του ΔΣ του Δικτύου. Σωματείο-μέλος που διαγράφεται ή αποχωρεί από το Δίκτυο συμπαρασύρει σε αποχώρηση και τον εκπρόσωπό του από τα όργανα του Δικτύου.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 12
\r\n ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
\r\n Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
\r\n Β) Μπορεί να προβαίνει σε μισθώσεις γραφείου ή εντευκτηρίου του Δικτύου και την πρόσληψη τυχόν απαιτούμενου προσωπικού.
\r\n Γ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, πριν από 3 ημέρες στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τακτικά μεν μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου ή όταν ζητηθεί από 3 μέλη του Δ.Σ. με αίτησή τους προς τον πρόεδρο.
\r\n Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τα 5 μέλη του.
\r\n Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή προεδρεύοντος.
\r\n Δ) Όταν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 κατά σειρά συνεδριάσεις, τότε το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να θεωρήσει τις απουσίες αυτές ως σιωπηρή παραίτηση. Για συμπλήρωση της θέσης που κενώθηκε, καλούνται κατά σειρά οι επιλαχόντες. Όταν η αντικατάσταση αφορά τη συμπλήρωση θέσης που κενώθηκε κατά την παραίτηση του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα, τότε μετά τη συμπλήρωση γίνεται νέα εκλογή μεταξύ όλων των μελών του ΔΣ για όλα τα αξιώματα. Αν παραιτηθούν ή άλλως απολέσουν την ιδιότητά τους τόσα μέλη του ΔΣ, ώστε να μην μπορεί να σχηματιστεί απαρτία, τότε θεωρείται παραιτημένο όλο το ΔΣ και διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. που θα καλύψει το χρόνο που απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας του προηγούμενου ΔΣ.
\r\n Ε) Το Δ.Σ. για την καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων, μπορεί να καταρτίσει Γνωμοδοτικές επιτροπές για τη μελέτη ειδικότερων θεμάτων.

\r\n\r\n

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 13
\r\n ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
\r\n Ο Πρόεδρος:
\r\n Α) Εκπροσωπεί το Δίκτυο στις προς τα έξω σχέσεις του μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών. Η εκπροσώπηση μπορεί να ανατεθεί με απόφαση του Δ.Σ. και σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή σε Νομικό Σύμβουλο.
\r\n Β) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
\r\n Γ) Προεδρεύει του Δ.Σ., των εκτάκτων και τακτικών Γ.Σ., εκτός της εκλογοαπολογιστικής ΓΣ. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Δικτύου με το Γεν. γραμματέα και τα σχετικά εντάλματα πληρωμών και τα εντάλματα εισπράξεων με τον Ταμία του Δικτύου.
\r\n Δ) Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και κάθε άλλου θέματος που αφορά το Δίκτυο και τις δραστηριότητές του.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 14
\r\n ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
\r\n Ο γενικός Γραμματέας τηρεί τα βιβλία και τη σφραγίδα του Δικτύου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα και καταχωρεί εις το επί τούτο βιβλίο τα πρακτικά του ΔΣ. Τηρεί επίσης Πρωτόκολλο Εισερχόμενων – Εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και το σχετικό αρχείο αυτών.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 15
\r\n ΤΑΜΙΑΣ
\r\n Ο Ταμίας του Δικτύου κρατά το ταμείο, διενεργεί τις εισπράξεις για λογαριασμό του Δικτύου με διπλότυπες αποδείξεις, υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Διενεργεί επίσης και τις πληρωμές με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα που στηρίζονται σε σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
\r\n Υποβάλλει στο τέλος κάθε εξαμηνίας στο Δ.Σ. έκθεση για την οικονομική κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία.
\r\n Ο Ταμίας μπορεί να κρατά στο ταμείο ποσό μέχρι 500 ευρώ, καταθέτει δε το επιπλέον ποσό σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του Δικτύου. Ανάληψη από την τράπεζα μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από συνυπογραφή του Προέδρου για ποσό έως και 500 ευρώ και απόφαση του ΔΣ για ποσό άνω των 500 ευρώ.
\r\n Τον Ταμία που απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ένα από τα μέλη του ΔΣ υποδεικνυόμενο από αυτό.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 16
\r\n ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
\r\n Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν κωλύεται αυτός στις επαφές του με άλλους φορείς εκτός μελών του Δικτύου. Είναι επίσης υπεύθυνος για τα Δελτία Τύπου και λοιπές σχέσεις του Δικτύου με τα ΜΜΕ, μαζί με τον Πρόεδρο.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 17
\r\n Α΄& Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
\r\n Ο α΄αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο στις συνεδριάσεις του ΔΣ όταν εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται και ο β΄αντιπρόεδρος αντικαθιστά τους παραπάνω όταν κωλύονται ή απουσιάζουν.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 18
\r\n ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
\r\n Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται ταυτόχρονα με το ΔΣ και η θητεία της είναι τριετής και λήγει πάντα με τη θητεία του ΔΣ. Καθήκοντα της Εξ. Ε. είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δικτύου και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση της έκθεσής της.
\r\n Η Εξ. Ε. υποχρεούται όπως 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να έχει τελειώσει τον έλεγχο της. Το δε ΔΣ είναι υποχρεωμένο να θέσει υπόψιν της Εξ.Ε. όλα όσα στοιχεία και παραστατικά ζητήσει. Οι αποφάσεις της Εξ.Ε. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ΔΣ. Όταν μέλος της Εξ. Ε. παραιτηθεί, τη θέση του λαμβάνει ο επιλαχών υποψήφιος.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 19
\r\n ΠΕΡΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
\r\n Κατά τη ΓΣ των αρχαιρεσιών και πριν από τη διενέργεια τους, εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία εφορευτική επιτροπή από 3 μέλη τα οποία μεριμνούν για τη διενέργεια των εκλογών. Κανένας από τους υποψήφιους συμβούλους δεν μπορεί να αποτελέσει μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Η εφορευτική επιτροπή με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της εκλέγει Πρόεδρο αυτής.
\r\n Η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μόλις εκτελέσει το έργο της είναι υποχρεωμένη να συντάξει υπεύθυνα πρακτικό από το οποίο φαίνεται ο αριθμός ψηφισάντων μελών και οι ψήφοι που έλαβε ο κάθε υποψήφιος. Όλα τα ψηφοδέλτια θα αριθμούνται και μονογράφονται υποχρεωτικά κατά την εξαγωγή τους από την κάλπη από τον Πρόεδρο της Εφ. Ε.
\r\n Το πρακτικό της εκλογής, τον εκλογικό κατάλογο του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων, καθώς και τα μονογραφημένα ψηφοδέλτια υποχρεούται η εφορευτική Επιτροπή να τα παραδώσει με πρωτόκολλο στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και αυτός να τα παραδώσει στο νέο Συμβούλιο για φύλαξη. Η ψηφοφορία διεξάγεται μετά το τέλος του απολογισμού του απερχομένου ΔΣ και την ψήφιση αυτού του απολογισμού από τη ΓΣ.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 20
\r\n ΔΩΡΗΤΕΣ
\r\n Ανακηρύσσονται δωρητές από το ΔΣ φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν επώνυμα χρήματα ή αντικείμενα αξίας 20.000 έως 29.999 ευρώ. Ευεργέτες όσοι προσφέρουν από 30.000 έως 49.999 ευρώ και Μεγάλοι Ευεργέτες όσοι προσφέρουν από 50.000 ευρώ και πάνω.
\r\n Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου.
\r\n Με απόφαση της Γ.Σ. μπορούν να απονεμηθούν ειδικά διπλώματα εύφημου μνείας σε πρόσωπα έστω και μη μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Δίκτυο για την ευόδωση των σκοπών του.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 21
\r\n ΣΦΡΑΓΙΔΑ
\r\n Το Δίκτυο έχει σφραγίδα κυκλική δίγραμμη και εντός των γραμμών αναγράφει την επωνυμία του και στο κέντρο φέρει το έτος ίδρυσής του.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 22
\r\n ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
\r\n Το καταστατικό του Δικτύου τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία παρόντων του ημίσεως πλέον ενός (50% +1) των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει Σωματείων-μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 23
\r\n ΔΙΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
\r\n Για τη διάλυση του Δικτύου αποφασίζει η ειδικά για το σκοπό αυτό συγκαλούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση, με παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακά εντάξει Σωματείων-μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 24
\r\n ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
\r\n Το Δίκτυο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:
\r\n 1. Μητρώο Μελών
\r\n 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ.
\r\n 3. Βιβλίο συνεδριάσεων ΔΣ
\r\n 4. Βιβλίο εκθέσεων Εξ.Ε.
\r\n 5. Βιβλίο Ταμείου
\r\n 6. Βιβλίο περιουσίας
\r\n 7. Βιβλίο δωρητών – ευεργετών
\r\n 8. Βιβλίο εισερχομένων – εξερχόμενων εγγράφων

\r\n\r\n

Με απόφαση της ΓΣ μπορεί να προβλεφθεί η ύπαρξη και τήρηση των βιβλίων. Την ευθύνη και τη φύλαξη των βιβλίων αυτών έχουν : α) ο Γενικός Γραμματέας των υπ. αριθμ. 1, 2, 3, 7, β) ο Ταμίας των υπ’ αριθμ. 5 και 6, γ) ο Πρόεδρος της Εξ. Ε. του υπ’ αριθμ. 4.

\r\n\r\n

ΑΡΘΡΟ 25
\r\n Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 25 μετά του παρόντος άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε, τόσο κατά άρθρο όσο και στο σύνολό του, από την ειδικά για το σκοπό αυτό συγκληθείσα Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των μελών και θα ισχύει μετά την αναγνώριση του Δικτύου από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

\r\n\r\n

Ελασσόνα, 19/5/2007

\r\n\r\n

Τα ιδρυτικά μέλη

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.