rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

18 ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

\r\n\r\n

«ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

\r\n\r\n

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas
\r\n emigrants «Perrevia», Secondary Non Governmental Organization, ELASSONA LARISAS -GREECE

\r\n\r\n

EMail: info@diktioelassonas.gr

\r\n\r\n

ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.: 24930-24222 FAX: 24930-22579

\r\n\r\n

6ης Οκτωβρίου 115-Ελασσόνα (40200)

\r\n\r\n

Έδρα: Ελασσόνα

\r\n\r\n

Ελασσόνα 22-5-2013                                                         Αριθμ.Πρωτ.:552/22-5-2013                                                             

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

\r\n

                   18   θέσεις φυλάκων για νέους έως 35 ετών από το  Δίκτυο «Περραιβία» στην Π.Ε. Καρδίτσας

\r\n\r\n

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά σήμερα Πέμπτη 23/5/2013

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

                   Συνεργασία

\r\n

                   με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Το «Δίκτυο Περραιβία» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οχτώ (18) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της Ανακοίνωσης.

\r\n\r\n

Α) Συμπράττων Φορέας: ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Τόπος Υλοποίησης: Δήμος Παλαμά, Δήμος Καρδίτσας, Δήμος Σοφάδων. Ειδικότητα: ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 13 άτομα. Διάρκεια Σύμβασης: έως επτά (7) Μήνες και όχι πέραν της 31/12/2013.

\r\n\r\n

Β) Συμπράττων Φορέας: 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Τόπος Υλοποίησης: Δήμος Μουζακίου, Δήμος Αργιθέας. Ειδικότητα: ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 5 άτομα. Διάρκεια Σύμβασης: έως επτά (7) Μήνες και όχι πέραν της 31/12/2013.

\r\n\r\n

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

\r\n

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: 1) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και 2) να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

\r\n\r\n

Βαθμολόγηση Κριτηρίων

\r\n\r\n

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά και αναφέρονται αναλυτικά στην Ανακοίνωση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

\r\n\r\n

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

\r\n\r\n

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά.

\r\n\r\n

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

\r\n\r\n

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ (για την Π.Ε. Καρδίτσας), Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, Τ.Κ. 402 00, Ελασσόνα υπόψιν κ. Μαγδαληνής Μπόλη (τηλ. επικοινωνίας: 24930-24222). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

\r\n\r\n

Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

\r\n\r\n

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Πέμπτη  23/05/2013 έως και Σάββατο 1/6/2013 και ώρα 15.00 μ.μ.

\r\n\r\n

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.diktioelassonas.gr),·γ) στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)·και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

\r\n\r\n

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

\r\n\r\n

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει: 1) στην ιστοσελίδα (www.diktioelassonas.gr) και στα γραφεία του Δικαιούχου στην περιφερειακή ενότητα όπου υλοποιείται το πρόγραμμα, 2) σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα, 3) σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα και 4) στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr).

\r\n\r\n

Πρόσληψη

\r\n\r\n

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως επτά (7) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών και όχι πέρα από τις 31/12/2013. Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) στο σύνολό τους θα καλυφθούν από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Ο πρόεδρος

                    Η  γενική  γραμματέας

Σκριάπας Κων/νος

Μπουζούκη Ελισσάβετ

Οικονομολόγος,Σύμβουλος Ανάπτυξης

Οικονομολόγος

\r\r\r\r\r

Βραβεία Εθελοντισμού «Νησίδες Ποιότητας 2013»

\r\n\r\n

Ο έβδομος διαγωνισμός Εθελοντισμού 
\r\n
«Νησίδες Ποιότητας 2013» έχει ξεκινήσει!  

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Είστε εθελοντική ομάδα; Σας καλούμε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό

\r\n\r\n

Γνωρίζετε ομάδες συλλογικής δράσης; Ενημερώστε τους σχετικά ή υποδείξτε τις σε μας

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Κοινοποιήστε και βοηθήστε μας να εντοπίσουμε και να αναδείξουμε εθελοντικές ομάδες που προσφέρουν συλλογικό και πρωτοποριακό έργο μέσα από δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι επικρατέστερες ομάδες βραβεύονται κατά παράδοση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη του Διαγωνισμού και την αίτηση συμμετοχής.

\r\n\r\n

Μπορείτε να ενημερωθείτε πληρέστερα για το ιστορικό του Διαγωνισμού εδώ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

                                                                                                                            

\r\n\r\n

     KINΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για μια Ανοικτή Κοινωνία, Ευφρονίου 5-7,  11634 Αθήνα,

\r\n\r\n

τηλ(+30210)7220 063 ,  fax(+30210)7220 475

\r\n\r\n

email: kinpol@otenet.grhttp://www.kinisipoliton.gr

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Πείτε μας τη γνώμη σας!

\r\n\r\n

\r\n\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

ΕΝΤΟΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


\r\n\r\n

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

\r\n\r\n

Απόλυτα επιτυχημένη η συνάντηση  του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»με τα Μέλη του

\r\n\r\n

για την πλήρη αξιοποίηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

\r\n\r\n

Άμεση η  προκήρυξη

\r\n\r\n

40 προσλήψεων  5μηνης διάρκειας ,με κριτήρια ΑΣΕΠ

\r\n\r\n

\r\n\r\n\r\n

\r\n\r\n


\r\n

\r\n\r\n

\r\n\r\n


\r\n\r\n

Ιδιαίτερα επιτυχημένη κρίνεται από το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»  η συμμετοχή των Μελών του στην  έκτακτη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 3 Μαρτίου 2012   ,στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας.

\r\n\r\n

Σκοπός της συνάντησης ήταν η λεπτομερής ενημέρωση των Μελών του ,σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης 40 ανέργων νέων ,κυρίως επιστημόνων ,και τις προγραμματισμένες ,αλλά και τις εγκριθείσες από το Υπουργείο Εργασίας ,εργασίες ,οι οποίες θα υλοποιηθούν ,μέσα από στενή συνεργασία του Δικτύου με τα Μέλη του (70 Σύλλογοι  από όλη την Ελλάδα) .

\r\n\r\n

Το Δίκτυο διαθέτει , ήδη,Διαχειριστική Επάρκεια ,είναι ο Δικαιούχος του Προγράμματος και έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, με το Δήμο Ελασσόνας, ο οποίος θα παρέχει την υλικοτεχνική υποδομή και τις απαραίτητες ευκολίες για την υλοποίηση των δράσεων.

\r\n\r\n

Τόσο το Δίκτυο αλλά και όλοι οι Σύλλογοι-Μέλη του ,έχουν μια σπουδαία ευκαιρία να προσφέρουν σημαντικό έργο για την περιοχή Ελασσόνας και αυτό προτίθενται να κάνουν με τον καλύτερο τρόπο .

\r\n\r\n

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία του Δικτύου και κατά συνέπεια όλων των συλλόγων – μελών του,(ελάχιστες είναι οι Εθελοντικές Οργανώσεις από όλη τη Θεσσαλία που έχουν την αναγκαία Διαχειριστική Επάρκεια) για τους οποίους το Δίκτυο πρωτίστως ενδιαφέρεται.

\r\n\r\n

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» συμμετέχει στην υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και σε λίγες μέρες θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, προκειμένου να προσληφθούν 40 άτομα για 5 μήνες με διαδικασίες ΑΣΕΠ ,διάφορων ειδικοτήτων .

\r\n\r\n

Σημειώνεται ότι το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,από την αρχή έθεσε ως προϋπόθεση την ύπαρξη διαφάνειας ,αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών και με έγγραφό του προς τον Πρωθυπουργό (Αύγουστος 2011) ,ζητούσε την εμπλοκή του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες πρόσληψης ,για όλο το Πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας πανελλαδικά ,πράγμα που ,τελικά,έγινε.

\r\n\r\n

Όλο το ΔΣ του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ξεκαθαρίζει προς κάθε κατεύθυνση ,ότι οι διαδικασίες που θα τηρηθούν για την επιλογή των 40 ανέργων ,θα διακρίνονται από απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία ,η ,δε, επιλογή ,θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια ΑΣΕΠ, όρο που ,από την πρώτη στιγμή ,ζήτησε το Δίκτυο από την Πολιτεία.. Το Δίκτυο ,που έδωσε μεγάλο αγώνα για να διεκδικήσει τους Κοινοτικούς αυτούς πόρους και να αυξήσει την απασχόληση στην περιοχή ,ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, εγγυάται τη λειτουργία όλων των διαδικασιών κατά υποδειγματικό τρόπο και ζητά την απόλυτη εμπιστοσύνη όλων των Ενεργών Πολιτών ,τους οποίους εκπροσωπεί και τιμά .

\r\n\r\n

\r\n\r\n

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

\r\n\r\n

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ-

\r\n\r\n

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

\r\n\r\n

\r\n\r\n

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» παρουσίασε αναλυτικά (κ. Κ. Σκριάπας και κ. Νικ. Γάτσας) τις 4 δράσεις του προγράμματος, που θα υλοποιήσει και κάλεσε  τα Μέλη του να εξετάσουν  ποιες ανάγκες τους μπορούν να ικανοποιηθούν μέσα από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και να δώσουν εγγράφως τις απαντήσεις μέχρι και την Τρίτη  20 Μαρτίου 2012 .

\r\n\r\n

Ειδικότερα οι δράσεις είναι οι εξής:

\r\n\r\n

ΔΡΑΣΗ 1:

\r\n\r\n

Ψηφιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος αρχειακού υλικού σωματείων της περιοχής (εφημερίδων, περιοδικών, φωτογραφιών κ.α.)

\r\n\r\n

Θα απασχοληθούν: 2 Ιστορικοί/Αρχαιολόγοι που θα επιλέξουν το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί, μετά από συζήτηση με τους συλλόγους, 2 Τεχνικοί πληροφορικής που θα ψηφιοποιήσουν το υλικό, 2 Βιβλιοθηκονόμοι που θα ταξινομήσουν σε ενότητες ή τμήματα το υλικό της ψηφιοποίησης και 2 Χειριστές Η/Υ που θα καταχωρήσουν τα δεδομένα σε ηλεκτρονικές βάσεις.

\r\n\r\n

\r\n\r\n

ΔΡΑΣΗ 2:

\r\n\r\n

Ηλεκτρονική καταγραφή για ανάδειξη των μνημείωνΔημιουργία ιστοσελίδας

\r\n\r\n

Θα απασχοληθούν: 2 Αρχαιολόγοι ή Ιστορικοί, οι οποίοι θα επιλέξουν τα μνημεία που θα καταγραφούν, μετά από πρόταση των συλλόγων, 2 Τεχνολόγοι τοπογράφοι που θα συλλέγουν γεωπληροφοριακά στοιχεία, 2 Χειριστές Η/Υ που θα καταχωρούν τα δεδομένα σε ηλεκτρονικές βάσεις, 1 Φωτογράφος που θα φωτογραφίσει τα μνημεία, τους χώρους, τους τόπους και άλλα χρήσιμα αντικείμενα και 1 Σχεδιαστής Ιστοσελίδας θα παρουσιάσει τα μνημεία σε ειδική ιστοσελίδα.

\r\n\r\n

\r\n\r\n

ΔΡΑΣΗ 3 :

\r\n\r\n

Νέοι παράδοση & τέχνες

\r\n\r\n

Θα απασχοληθούν: 3 Γυμναστές για εκμάθηση παραδοσιακών χορών και 1 Γυμναστής που θα αναλάβει τη δημιουργική απασχόληση παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους με αθλοπαιδιές, 3 Καθηγητές Καλλιτεχνικών οι οποίοι θα παραδώσουν μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας και 3 καθηγητές Μουσικής/Θεάτρου, που θα παρουσιάζουν μουσικό ή θεατρικό παιχνίδι κλπ

\r\n\r\n

\r\n\r\n

ΔΡΑΣΗ 4 :

\r\n\r\n

Ανάδειξη φυσικών μνημείωνδιαμόρφωση χώρωνκαλλιέργεια ντόπιων σπόρων Ενίσχυση εθελοντισμού

\r\n\r\n

Θα απασχοληθούν: 2 Δασολόγοι που θα αναλάβουν την επιλογή των τόπων και των χώρων που θα διαμορφωθούν/συντηρηθούν/αναδειχθούν μετά από συζήτηση με τους συλλόγους, 2 Δασοπόνοι / Μηχανικοί περιβάλλοντος που θα σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις και θα δίνουν οδηγίες στους τεχνίτες για τις συντηρήσεις, φυτεύσεις, καθαρισμούς, κατασκευές και τη χωροθέτησή τους και 10 Τεχνίτες που θα συντηρήσουν, διαμορφώσουν και θα αναδείξουν τις περιοχές ενδιαφέροντος.

\r\n\r\n

\r\n\r\n

Μέριμνα του Δικτύου είναι να απασχοληθεί πλήρως αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, να παρέχεται δημιουργική απασχόληση σε κάθε έναν από τα 40 αυτά άτομα και να παραχθεί ένα σημαντικό πολιτιστικό ή και αναπτυξιακό αποτέλεσμα για τον τόπο και τους συλλόγους της περιοχής.

\r\n\r\n

\r\n\r\n

Τέλος, στη συνάντηση ,έγινε ενημέρωση και συζήτηση για τα εξής θέματα:

\r\n\r\n

\r\n\r\n

1. Προγραμματισμός δράσεων 2012εορτασμός 100 χρόνων από την απελευθέρωση της περιοχής από τον τουρκικό ζυγό, Διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Ράλλυ Κλασσικών Οχημάτων «ΟΛΥΜΠΟΣ»,εκδηλώσεις  σε όλη την Ελλάδα ,τηλεοπτικές εκπομπές κ.ά.

\r\n\r\n

2. Προγραμματισμός δράσεων 2ου Φεστιβάλ με θέα τον Όλυμπο

\r\n\r\n

3. τρέχοντα θέματα των Εθελοντικών Οργανώσεων (Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ΤΟΠΕΚΟ,ΤΟΠΣΑ κ.ά)

\r\n\r\n

cf83ceb5cebcceb9cebdceb1cf81ceb9cebf-cf83cf85cf83cebaceb5cf88ceb7-ceb4ceb9cebacf84cf85cebfcf85-cebcceb1cf81cf84ceb9cebfcf83-2012-032-1600x1
\r\n

\r\n\r\n

\r\n\r\n


\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.