rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

18 ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

\r\n\r\n

«ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

\r\n\r\n

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas
\r\n emigrants «Perrevia», Secondary Non Governmental Organization, ELASSONA LARISAS -GREECE

\r\n\r\n

EMail: info@diktioelassonas.gr

\r\n\r\n

ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.: 24930-24222 FAX: 24930-22579

\r\n\r\n

6ης Οκτωβρίου 115-Ελασσόνα (40200)

\r\n\r\n

Έδρα: Ελασσόνα

\r\n\r\n

Ελασσόνα 22-5-2013                                                         Αριθμ.Πρωτ.:552/22-5-2013                                                             

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

\r\n

                   18   θέσεις φυλάκων για νέους έως 35 ετών από το  Δίκτυο «Περραιβία» στην Π.Ε. Καρδίτσας

\r\n\r\n

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά σήμερα Πέμπτη 23/5/2013

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

                   Συνεργασία

\r\n

                   με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Το «Δίκτυο Περραιβία» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οχτώ (18) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της Ανακοίνωσης.

\r\n\r\n

Α) Συμπράττων Φορέας: ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Τόπος Υλοποίησης: Δήμος Παλαμά, Δήμος Καρδίτσας, Δήμος Σοφάδων. Ειδικότητα: ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 13 άτομα. Διάρκεια Σύμβασης: έως επτά (7) Μήνες και όχι πέραν της 31/12/2013.

\r\n\r\n

Β) Συμπράττων Φορέας: 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Τόπος Υλοποίησης: Δήμος Μουζακίου, Δήμος Αργιθέας. Ειδικότητα: ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 5 άτομα. Διάρκεια Σύμβασης: έως επτά (7) Μήνες και όχι πέραν της 31/12/2013.

\r\n\r\n

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

\r\n

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: 1) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και 2) να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

\r\n\r\n

Βαθμολόγηση Κριτηρίων

\r\n\r\n

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά και αναφέρονται αναλυτικά στην Ανακοίνωση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

\r\n\r\n

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

\r\n\r\n

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά.

\r\n\r\n

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

\r\n\r\n

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ (για την Π.Ε. Καρδίτσας), Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, Τ.Κ. 402 00, Ελασσόνα υπόψιν κ. Μαγδαληνής Μπόλη (τηλ. επικοινωνίας: 24930-24222). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

\r\n\r\n

Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

\r\n\r\n

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Πέμπτη  23/05/2013 έως και Σάββατο 1/6/2013 και ώρα 15.00 μ.μ.

\r\n\r\n

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.diktioelassonas.gr),·γ) στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)·και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

\r\n\r\n

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

\r\n\r\n

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει: 1) στην ιστοσελίδα (www.diktioelassonas.gr) και στα γραφεία του Δικαιούχου στην περιφερειακή ενότητα όπου υλοποιείται το πρόγραμμα, 2) σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα, 3) σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα και 4) στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr).

\r\n\r\n

Πρόσληψη

\r\n\r\n

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως επτά (7) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών και όχι πέρα από τις 31/12/2013. Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) στο σύνολό τους θα καλυφθούν από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Ο πρόεδρος

                    Η  γενική  γραμματέας

Σκριάπας Κων/νος

Μπουζούκη Ελισσάβετ

Οικονομολόγος,Σύμβουλος Ανάπτυξης

Οικονομολόγος

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.